ഷാങ്ഹായ് കോർവയർ ഇൻഡസ്‌ട്രി കോ., ലിമിറ്റഡ്

ഇലക്ട്രോഡ് തണ്ടുകളുടെ ഉത്പാദന ലൈൻ