ഷാങ്ഹായ് കോർ‌വെയർ ഇൻഡസ്ട്രി കോ., ലിമിറ്റഡ്

ഇലക്ട്രോഡ് റോഡ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ