ഷാങ്ഹായ് കോർ‌വെയർ ഇൻഡസ്ട്രി കോ., ലിമിറ്റഡ്

സ്റ്റാൻഡിംഗ് സീം റോൾ ഫോർമിംഗ് മെഷീൻ