ഷാങ്ഹായ് കോർ‌വെയർ ഇൻഡസ്ട്രി കോ., ലിമിറ്റഡ്

മെറ്റൽ ഡെക്ക് റോൾ ഫോർമിംഗ് മെഷീൻ