ഷാങ്ഹായ് കോർവയർ ഇൻഡസ്ട്രി കോ., ലിമിറ്റഡ്

മെറ്റൽ ഡെക്ക് റോൾ മെഷീൻ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു