ഷാങ്ഹായ് കോർവയർ ഇൻഡസ്‌ട്രി കോ., ലിമിറ്റഡ്

ഹൈ സ്പീഡ് റൂഫിംഗ് വാൾ പാനൽ റോൾ ഫോർമിംഗ് മെഷീൻ